summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/kernel/linux2.5
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* add \nBart De Schuymer2002-12-151-2/+2
* new 2.5 config systemBart De Schuymer2002-12-041-0/+135
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-12-042-122/+0
* [Nick] <fnm_at_fusion.ukrsat.com>Bart De Schuymer2002-12-041-143/+84
* 2.5.48_udc_base_fix.diffBart De Schuymer2002-11-221-1/+1
* add byte counterBart De Schuymer2002-10-211-2/+7
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-10-211-0/+1
* unlock bridge lock when brouting,Bart De Schuymer2002-09-291-2/+4
* mhopf@innominate.com add tcp/udp portsBart De Schuymer2002-09-192-4/+71
* put #ifdef __KERNEL__ lowerBart De Schuymer2002-09-191-2/+2
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-09-169-0/+155
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-09-1613-1/+1173
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-09-161-0/+35
* cleanup brouter interfaceBart De Schuymer2002-09-161-5/+1
* cleanup brouter interface + upgrade to 2.5.35Bart De Schuymer2002-09-161-12/+3
* cleanup brouter interface, update to 2.5.35Bart De Schuymer2002-09-161-10/+3
* change spaces to tab, bugfix, update to 2.5.35Bart De Schuymer2002-09-161-8/+11
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-09-161-0/+110
* add ebtables project infoBart De Schuymer2002-09-111-0/+1976
* update to 2.5.34Bart De Schuymer2002-09-111-0/+1
* update to 2.5.34Bart De Schuymer2002-09-112-6/+10
* prevent bogus NETFILTER_DEBUG messagesBart De Schuymer2002-09-101-0/+151
* prevent bogus NETFILTER_DEBUG messagesBart De Schuymer2002-09-101-1/+4
* get some defines inside __KERNEL__Bart De Schuymer2002-09-071-17/+17
* 2.5.32Bart De Schuymer2002-08-291-8/+7
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-231-0/+105
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-237-0/+4867
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-231-3/+0
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-233-0/+143
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-231-0/+358