summaryrefslogtreecommitdiffstats
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-201-53/+0
* cleanupsBart De Schuymer2002-08-2019-330/+273
* disallow RETURN policy on base chainBart De Schuymer2002-08-181-2/+6
* tell user max interface name lengthBart De Schuymer2002-08-181-6/+6
* bye byeBart De Schuymer2002-08-181-357/+0
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-174-15/+15
* fix --atomic-commit when ebtables not loadedBart De Schuymer2002-08-161-1/+2
* fix "bug" + remove unnecessary codeBart De Schuymer2002-08-161-5/+2
* cosmetic improvements and some bugfixes (global description)Bart De Schuymer2002-08-1315-172/+144
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-111-24/+24
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-113-21/+24
* remove databaseBart De Schuymer2002-08-112-3/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-111-1/+1
* remove databaseBart De Schuymer2002-08-113-145/+4
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-093-3/+5
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-071-25/+27
* dateBart De Schuymer2002-08-061-1/+1
* clarify the word "hook". verb: attaching software onto a hookBart De Schuymer2002-08-061-6/+6
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-041-1/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-013-4/+4
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-011-4/+7
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-011-1/+2
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-312-0/+8
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-315-10/+1791
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-312-0/+5150
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-311-1/+1
* add mark target/matchBart De Schuymer2002-07-311-0/+2
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-301-0/+11
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-301-595/+0
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-301-0/+4
* export-objsBart De Schuymer2002-07-301-0/+20
* put broute_decision here, it's the most clean wayBart De Schuymer2002-07-291-0/+102
* move broute_decision to net/bridge/br.c, where it belongsBart De Schuymer2002-07-291-7/+0
* minor fixesBart De Schuymer2002-07-291-16/+24
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-281-3/+3
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-271-1/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-261-1/+3
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-261-1/+1
* bugfixBart De Schuymer2002-07-263-14/+13
* deal with --xxxx-target RETURN on base chainBart De Schuymer2002-07-255-11/+27
* update --xxxx--target RETURN commentsBart De Schuymer2002-07-251-3/+3
* allow checking for --xxxx--target RETURN rules on base chainsBart De Schuymer2002-07-254-11/+41
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-251-1/+2
* code cleanupBart De Schuymer2002-07-251-42/+32
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-251-1/+1
* code cleanup/bugfixesBart De Schuymer2002-07-251-169/+141
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-241-1/+1
* cosmetic changesBart De Schuymer2002-07-241-13/+13
* add markBart De Schuymer2002-07-241-1/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-231-6/+8