summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/kernel/linux/net/bridge/netfilter/Config.in
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* add limit/amongBart De Schuymer2003-11-021-0/+2
* add arpreplyBart De Schuymer2003-08-141-0/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2003-07-231-1/+2
* 802.3 and pkttypeBart De Schuymer2003-05-121-0/+2
* remove EXPERIMENTAL from vlanBart De Schuymer2002-12-041-1/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-09-161-14/+13
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-241-1/+1
* remove databaseBart De Schuymer2002-08-111-2/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-041-1/+1
* add mark target/matchBart De Schuymer2002-07-311-0/+2
* remove nat, add snat and dnat optionsBart De Schuymer2002-06-061-1/+2
* Initial revisionBart De Schuymer2002-06-011-0/+15