summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/kernel/linux/net/bridge/netfilter/ebt_snat.c
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* add EBT_ALIGNBart De Schuymer2003-07-231-1/+1
* cleanupsBart De Schuymer2002-08-201-13/+9
* deal with --xxxx-target RETURN on base chainBart De Schuymer2002-07-251-0/+4
* bugfixBart De Schuymer2002-06-251-1/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-06-231-1/+1
* base patch for user defined chains supportBart De Schuymer2002-06-231-2/+2
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-06-061-0/+64