summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/userspace
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* mhopf@innominate.com add tcp/udp portsBart De Schuymer2002-09-192-8/+163
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-09-191-0/+4
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-09-192-0/+17
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-09-191-1/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-09-191-1/+1
* use gcc instead of ccBart De Schuymer2002-09-071-0/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-311-0/+0
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-311-0/+1730
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-301-0/+7
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-292-2/+2
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-293-6/+4
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-251-6/+6
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-242-2/+8
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-241-1/+0
* trivial changeBart De Schuymer2002-08-249-17/+18
* disallow RETURN policy on base chainBart De Schuymer2002-08-181-2/+6
* tell user max interface name lengthBart De Schuymer2002-08-181-6/+6
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-174-15/+15
* fix --atomic-commit when ebtables not loadedBart De Schuymer2002-08-161-1/+2
* cosmetic improvements and some bugfixes (global description)Bart De Schuymer2002-08-1315-172/+144
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-111-24/+24
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-113-21/+24
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-111-1/+1
* remove databaseBart De Schuymer2002-08-113-145/+4
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-093-3/+5
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-013-4/+4
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-011-4/+7
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-011-1/+2
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-311-0/+3
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-313-3/+1770
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-311-1/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-301-0/+11
* bugfixBart De Schuymer2002-07-262-10/+9
* update --xxxx--target RETURN commentsBart De Schuymer2002-07-251-3/+3
* allow checking for --xxxx--target RETURN rules on base chainsBart De Schuymer2002-07-254-11/+41
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-251-1/+2
* code cleanupBart De Schuymer2002-07-251-42/+32
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-251-1/+1
* code cleanup/bugfixesBart De Schuymer2002-07-251-169/+141
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-241-1/+1
* cosmetic changesBart De Schuymer2002-07-241-13/+13
* add markBart De Schuymer2002-07-241-1/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-231-6/+8
* clean-upBart De Schuymer2002-07-231-11/+11
* relocate counterchangesBart De Schuymer2002-07-213-29/+30
* add "/mask"Bart De Schuymer2002-07-211-4/+12
* mark updateBart De Schuymer2002-07-211-3/+7
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-07-203-0/+238
* add "mark" commentsBart De Schuymer2002-07-201-3/+30
* Code cleanup: get_a_line uses strtok() nowBart De Schuymer2002-07-191-78/+20