summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/INSTALL
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* remove NONSTANDARDBart De Schuymer2003-02-191-1/+1
* update for BINDIRBart De Schuymer2003-02-151-2/+5
* comment on ETHERTYPESPATHBart De Schuymer2002-11-221-1/+3
* talk about new compile methodBart De Schuymer2002-11-201-11/+5
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-291-1/+1
* copy to /sbin/ebtablesBart De Schuymer2002-07-101-1/+2
* Initial revisionBart De Schuymer2002-06-011-0/+27