summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/extensions/ebt_redirect.c
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* add shared librariesBart De Schuymer2004-01-211-6/+5
* Make ebtables library functionsBart De Schuymer2004-01-141-2/+2
* C99 initializersBart De Schuymer2003-08-301-9/+9
* undo last changeBart De Schuymer2003-06-041-1/+1
* module versioningBart De Schuymer2003-06-031-1/+1
* trivial changeBart De Schuymer2002-08-241-4/+5
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-08-171-1/+1
* cosmetic improvements and some bugfixes (global description)Bart De Schuymer2002-08-131-16/+4
* allow checking for --xxxx--target RETURN rules on base chainsBart De Schuymer2002-07-251-2/+9
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-06-231-1/+2
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-06-231-1/+1
* *** empty log message ***Bart De Schuymer2002-06-231-7/+7
* Initial revisionBart De Schuymer2002-06-011-0/+109